เกียรติประวัติ

พฤษภาคม 26, 2009
ผลงานที่สำคัญของหน่วย(พ.ศ.๒๕๓๘ – ๒๕๔๕)
ผลการตรวจกิจการทั่วไปของ กรมจเรทหารบก ในปี ๒๕๓๘ และ ๒๕๓๙
 
ป.๓ และหน่วยรอง มีผลการตรวจเกินร้อยละ ๙๕ อยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ ๕ หน่วย และอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (๙๔.๗๑ %) ๑ หน่วย จึงทำให้งดการตรวจในปี ๒๕๓๙ จำนวน ๔ หน่วย ได้แก่ บก.และ ร้อย.บก.ป.๓,ป.พัน.๓,ป.พัน.๘ และ ป.พัน.๑๓และในปี ๒๕๔๐ งดตรวจทุกหน่วย ซึ่งแสดงออกถึงการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการอย่างเคร่ดครัด และการบำรุงรักษายุทโธปกรณ์ของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ ถือเป็นความภาคภูมิใจของ กำลังพลภายในหน่วยเป็นอย่างยิ่ง
 
ผลการประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ป.สนาม
 
ในปี ๒๕๓๙ หน่วย ป.พัน.๑๐๓ ร้อย.๑ ได้คะแนนเป็นลำดับที่ ๑ ของ ทบ. อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
โดยมี พ.ต.วิศิษฐ์ ณรงค์พันธ์ เป็น ผบ.ร้อย.ประเมินผล
ในปี ๒๕๔๐ หน่วย ป.พัน.๑๓ ร้อย.๑ ได้คะแนนเป็นลำดับที่ ๓ ของ ทบ. อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
โดยมี พ.ต.สุรพงษ์ บุตรโพธิ์ เป็น ผบ.ร้อย.ประเมินผล
ในปี ๒๕๔๕ หน่วย ป.พัน.๘ ร้อย.๑ ได้คะแนนเป็นลำดับที่ ๒ ของ ทบ. อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
โดยมี ร.อ.วิรัตน์ พึ่งพิง เป็น ผบ.ร้อย.ประเมินผล
 
ผลการประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองพัน ป.สนาม
 
ในปี ๒๕๓๘ หน่วย ป.พัน.๓ ได้คะแนนเป็นลำดับที่ ๓ ของ ทบ. อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
โดยมี พ.ท.ศราวุธ ประทุมโทน เป็น ผบ.พัน.ประเมินผล (ยศและตำแหน่งในขณะนั้น)
ในปี ๒๕๓๙ หน่วย ป.พัน.๑๐๓ ได้คะแนนเป็นลำดับที่ ๑ ของ ทบ. อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
โดยมี พ.ท.สมเกียรติ จงอุตส่าห์ เป็น ผบ.พัน.ประเมินผล (ยศและตำแหน่งในขณะนั้น)
ในปี ๒๕๔๕หน่วย ป.พัน.๑๐๓ ได้คะแนนเป็นลำดับที่ ๒ ของ ทบ. อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
โดยมี พ.ท.อัครเดช บุญเทียม เป็น ผบ.พัน.ประเมินผล

วิสัยทัศน์

พฤษภาคม 25, 2009

p3visionsm

วิสัยทัศน์ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3